Ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a cho c么 d芒u xinh

Ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a l脿 ki峄僽 t贸c kh么ng m峄沬,n贸 l脿 s峄 k岷縯 h峄 tinh t岷 gi峄痑 c谩c l峄峮 t贸c v脿 s峄 kh茅o l茅o c峄 ng瓢峄漣 l脿m t贸c t岷 n锚n nh峄痭g s贸ng t贸c m峄乵 m岷, quy岷縩 r农.

Ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a 膽茫 膽瓢峄 r岷 nhi峄乽 c么 d芒u tr岷 s峄 d峄g v脿 膽茫 膽瓢峄 c谩c b岷 bi岷縩 t岷 r岷 膽a d岷g, phong ph煤 t霉y v脿o s峄 th铆ch,c谩 t铆nh ri锚ng c峄 m峄梚 ng瓢峄漣.

Kh么ng c贸 b岷 c峄 m峄檛 quy 膽峄媙h chu岷﹏ n脿o cho ki峄僽 t贸c n脿y, b岷 c贸 th峄 膽ang s峄 h峄痷 m峄檛 m谩i t贸c ng岷痭, d脿i, 膽en 贸ng hay 膽茫 nhu峄檓 m脿u th矛 ki峄僽 t贸c n脿y c农ng s岷 ph霉 h峄 v峄沬 b岷 v脿 n贸 s岷 t岷 n锚n m峄檛 v岷 膽岷筽 ri锚ng bi峄噒. Ch铆nh nh峄痭g l峄峮 t贸c m峄乵 m岷, quy岷縩 r农 n脿y kh么ng ch峄 khi岷縩 c谩c 膽岷g m脿y r芒u 膽岷痬 膽u峄慽 m脿 c貌n khi岷縩 bao b岷 g谩i khao kh谩t,瓢峄沜 m啤 c贸 膽瓢峄.

C贸 th峄 th岷 膽瓢峄 ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a l脿 ki峄僽 t贸c c峄 th峄漣 膽岷 v脿 kh么ng bao gi峄 l峄梚 mode. 膼岷穋 tr瓢ng c峄 ki峄僽 t贸c n脿y l脿 s峄 t峄 nhi锚n, nh岷 nh脿ng nh瓢ng v岷玭 kh么ng k茅m ph岷 quy岷縩 r农. Ch铆nh v矛 th岷 n岷縰 b岷 膽ang t矛m m峄檛 phong c谩ch m峄沬 hay m峄檛 ki峄僽 t贸c quy岷縩 r农 th矛 b岷 膽峄玭g n锚n b峄 qua ki峄僽 t贸c n脿y.  

C霉ng l脿m ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a duy锚n d谩ng qua 5 b瓢峄沜 sau nh茅:

B瓢峄沜 1: B岷 chu岷﹏ b峄 c谩c d峄g c峄 l脿m t贸c g峄搈 l瓢峄,keo t岷 n岷縫, m谩y u峄憂 t贸c,k岷筽 ghim, d芒y bu峄檆 t贸c.

B瓢峄沜 2: B岷 d霉ng l瓢峄 ch岷 膽峄乽 t贸c, sau 膽贸 b岷 s岷 l岷 m峄檛 l峄峮 t贸c nh峄 b锚n mang tai v脿 t岷縯 cu峄檔 l岷 th脿nh 1 l峄峮 nh峄, r峄搃 v岷痶 ra sau, l脿m t瓢啤ng t峄 v峄沬 b锚n c貌n l岷.

B瓢峄沜 3: Gi峄 to脿n b峄 ph岷 t贸c m峄沬 u峄憂 xong b岷眓g tay v脿 t岷 n岷縫 c峄 膽峄媙h cho ph岷 t贸c v峄玜 u峄憂 b岷眓g ghim v脿 keo x峄媡 t贸c.

cho thu锚 v谩y c瓢峄沬 hcm

B瓢峄沜 4:B岷 t岷縯 l峄峮 t贸c 膽u么i d瓢峄沬 l岷 v脿 c峄 膽峄媙h b岷眓g d芒y chun.

B瓢峄沜 5: Sau khi ho脿n th脿nh c谩c b瓢峄沜 tr锚n b岷 ki峄僲 tra l岷 to脿n b峄 膽岷, l岷 m峄檛 n啤 to c脿i ra ph铆a sau,b岷 c贸 th峄 l岷 n啤 m脿u g矛 c农ng 膽瓢峄 mi峄卬 sao n贸 ph霉 h峄 v峄沬 trang ph峄 c峄 c么 d芒u,b岷 c峄 膽峄媙h l岷 b岷眓g k岷筽 ghim. Ho岷穋 b岷 c农ng c贸 th峄 c岷 2 l峄峮 t贸c t岷縯 c峄檛 th岷痶 n煤t nh岷 nh脿ng ph铆a sau, v脿 cu峄慽 c霉ng c峄 膽峄媙h l岷 b岷眓g k岷筽 ghim.

Th峄眂 hi峄噉 ho脿n t岷 theo 5 b瓢峄沜 tr锚n l脿 b岷 膽茫 t岷 膽瓢峄 cho m矛nh m峄檛 phong c谩ch duy锚n d谩ng v峄沬 ki峄僽 t贸c c么ng ch煤a r峄搃 膽贸.

Xem th锚m: Ch峄 岷h gia 膽矛nh h岷h ph煤c nh岷

Thu锚 v谩y c瓢峄沬 gi谩 r岷
Contact Us
Cho thu锚 v谩y c瓢峄沬 峄 TpHCM gi谩 nh瓢 th岷 n脿o?

T霉y thu峄檆 v脿o ki峄僽 d谩ng v谩y c瓢峄沬 v脿 ch岷 li峄噓 v岷 m脿 gi谩 cho thu锚 v谩y c瓢峄沬 峄 TpHCM s岷 kh谩c nhau.

B岷 h茫y li锚n h峄 studio 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 m岷玼 v谩y c瓢峄沬 ph霉 h峄 nh茅!

N锚n ch峄 岷h c瓢峄沬 ngo岷 c岷h hay ch峄 岷h c瓢峄沬 studio?

M峄梚 phong c谩ch ch峄 岷h c瓢峄沬 s岷 ph霉 h峄 v峄沬 nhu c岷 c峄 t峄玭g c岷穚 D芒u R峄, nh瓢ng quan tr峄峮g l脿 c岷 2 b岷 膽峄乽 th铆ch l脿 膽瓢峄, ch煤ng ta c贸 th峄 ch峄 c岷 2 m脿.

Gi谩 ch峄 岷h c瓢峄沬 t岷 TpHCM bao nhi锚u?

B岷 h茫y li锚n h峄 studio 膽峄 膽瓢啤c t瓢 v岷 c峄 th峄 v峄 t峄玭g g贸i ch峄.

GI谩 th脿nh cho 1 Album c瓢峄沬 giao 膽峄檔g t峄 m峄ヽ 4 tri峄噓 膽峄搉g cho t峄沬 v么 t岷璶, t霉y v脿o 膽峄 ch峄媢 ch啤i c峄 D芒u R峄 m脿 studio s岷 t瓢 v岷 ph霉 h峄 nh岷 c贸 th峄.

Ch峄 岷h c瓢峄沬 c峄 ph峄 Vi峄噒 Nam c贸 m岷痗 kh么ng?

C峄 Ph峄 Vi峄噒 Nam bao g峄搈 脕o Nh岷璽 B矛nh cho d芒u, v脿 脕o R峄搉g cho R峄. Chi ph铆 th峄眂 hi峄噉 b峄 岷h c瓢峄沬 C峄 Ph峄 Vi峄噒 Nam kh么ng qu谩 膽岷痶. Li锚n h峄 v峄沬 studio 膽峄 膽瓢峄 t瓢 v岷 c峄 th峄 nh岷 nh茅!

Trang tr铆 gia ti锚n
Thu锚 v谩y c瓢峄沬
Ch峄 岷h c瓢峄沬